Breakup marriage couple with divorce certification

PODZIAŁ MAJĄTKU W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM. CZY TO W OGÓLE MOŻLIWE?

Aby rozwiać wątpliwości wszystkich zainteresowanych przedstawiamy problem, z którym zwróciła się do nas KLIENTKA:

Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem wszczęcia sprawy o rozwód. Chciałabym też, aby w orzeczeniu o rozwodzie był dokonany również podział majątku, którego z mężem jesteśmy współwłaścicielami (dom i samochód). Mąż wyraża zgodę abym to ja została jedyną właścicielką tego majątku. Jakie będą koszty tego rozwodu? Czy będę musiała zapłacić jakiś podatek, gdy stanę się wyłączną właścicielką nieruchomości?                                                  

A OTO ROZWIĄZANIE: 

Zgodnie z treścią art. 58 § 3 krio, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki.

Jeśli chodzi o proponowany sposób podziału polegający na tym, że Pani dostanie cały majątek wspólny, to w sądzie jest to możliwe, tylko gdy zostaną zasądzone od Pani spłaty na rzecz męża. W postanowieniu z dnia 27 lipca 2010 r. (sygn.akt: II CSK 16/10) Sąd Najwyższy wskazał, że sądowy podział majątku wspólnego polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku (art. 211 k.c.), bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka albo na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2 k.c.). Dlatego istnienie orzeczenia sądowego o podziale całości lub części majątku wspólnego można przyjąć tylko wówczas, gdy w stosunku do wszystkich bądź części składników tego majątku zapadło jedno z rozstrzygnięć wymienionych w art. 211 i 212 § 2 k.c. A contrario za sądowy podział majątku wspólnego nie może być uznane orzeczenie sądu, które nie zawiera jednego z wyżej wymienionych rozstrzygnięć w stosunku do rzeczy wchodzących w skład tego majątku.

Jeśli chcą Państwo osiągnąć cel polegający na tym, by to Pani przejęła cały majątek bez spłat, to sąd może go podzielić (pół na pół albo z obowiązkiem spłat), a mąż może później – w osobnej umowie z Panią, w zależności od sposobu dokonanego podziału sądowego – albo darować Pani przydzielone mu rzeczy lub prawa albo zwolnić Panią z obowiązku spłaty. W tym miejscu pojawia się dość istotne pytanie: czy mąż będzie chciał dotrzymać wcześniejszych ustaleń po uzyskanym rozwodzie??? Może więc warto sprawę podziału majątku załatwić przed rozwodem, a ewentualna darowizna od (jeszcze) męża będzie wtedy zwolniona z podatku (nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn). Odnośnie do podatku dochodowego od osób fizycznych, to przepisów ustawy o tym podatku nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawach podziału majątku zapraszamy do kontaktu!

Podział majątku – Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu – tel. 504 052 358